Apat na Clase ng Ligaw: 4 Types of Courting

Post written in Tagalog and English and in some instances in Spanish .
Ngayon ay araw ng mga puso. Naiisip ko na angkap na mag balik tanaw sa mga gawain at kulturo natin – sa pagliligaw. Ito ay hango sa isang munting aklat na pagmamay-ari ko mga sampung taon na lumilipas. Pero bago niyo basahin ito isang paala lang ito ay sinulat at nilimbag noong taon 1968 at dahil dito as dalay niya ang mga pananaw at uri ng salita ginagamit noong panahon na iyon.

Ang pangalan ng libro ay:

Mga Kinamihasnang Salitang Tagalog: Tagalogh Idioms: Modismos Tagalos, Tinipon at pinakahulugan ni Rosendo Ignacio AB LLB. Guro sa mga Wikang Kastila at Tagalog 1968,

Binibigay ang kahulugan ng salitang sa Tagalog; sa Ingles at sa Kastila,

(Today is the days of hearts or Valentines day. As such, I thought it would be interesting and proper to look back at the practices and culture of courtship. These terms comes from a small book that I owned for over 10 years. But before you read this a word of warning – This book was written and prineted in 1968 and as such it carries with the views and language of that time.

The name of the book is :

Tagalogh Idioms: Collected and defined by Rosendo Ignacio AB LLB. Spanish and Tagalog language Teacher.1968.

The idioms is defined in Tagalog. English and Spanish)

Ang 4 na Klase ng Ligaw: 4 Types of Courting

(1) Ligaw – Gulong: Nagbababad sa bahay ng nililigawan ( Courting by staying at the lady’s house – el que pretende que se queda en la casa dela pretentiendo).

(2) Ligaw-Insik: Araw kung pumanhik ng ligaw ( Courting at daytime – pretentiendo en pleno dia).

Hindi natin alam kung ito ay nakita at na –obserbahan nung panahon na iyon o dala ng stereotype at cultural bias. Hindi tayo sigurado. (Not sure if this was observed during that time or a product of Cultural bias and stereotyping. We are not sure)

(3)Ligaw-Tapat: Pangliligaw sa pamamagitan ng pagtayo=tayo sa tapat ng bahay ng dalaga ( Courting by standing in front of the lady’s house – la manera de pretender estando en frente dela casa dela prendida)

Ngayon puwede itong pagkamalan na stalking. (Today this might be interpreted as stalking.)

(4) Ligaw-Tining: Ligaw sa pamamagitan ng pagmamasid sa mukha ng dalaga (Courting by only looking at the lady’s face – la manera de pretender mirando solo la cara dela prendida)

Wala akong masasabi dtto mailaban sa hindi kaya masasampal pag ginawa mo ito?( I am at a loss for words with this save for the question if you did this today you are most likey to get slapped or double slapped. )

This entry was posted in Culture and Arts, Philippines, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply