Kalayaan 2012

Something, I wrote after our walk the other day. It was written in Taglish and English. The English translation follows immediately after.

Hunyo 12, 2012- Ngayon araw na ito naglakad kami ng pamangkin ko sa Intramuros. Imbis na pumunta kami sa mga ibat-ibang museo at lumang simbahan. Naglakad lang kami at nag-usap. Walang tao masyado ngayon – kasi nga Araw ng Kalayaan. Karamihan nasa mall o sa kanya-kanyang bahay at napapahinga.

Mahangin sa loob ng Intramuros. Hangin mula sa dagat pumapasok-labos. Kaya siguro yung mga nakatira dito noong panahon ng mga Kastila mahilig maglakad pag hapon upang masigip ang hangin mula sa dalampasigan. Habang nagkalakad kami napunta yung usaspan namin sa kasaysayang ng bansa. Araw ng Kalayaan kasi at siguro kasi nasa Intramuros kami kaya nakaka enganyo. Nakakagulat marinig sa kanya ang mga iba at ibang istorya ng mga bayani ng Pilipinas. Sabagay hindi nakakagulat ito dahil tinuturo naman ito sa mga iskwelahan. Napa-isip tuloy ako, siguro …. Panahon na ibigay ko sa kanya ang libro kung A QUESTION OF HEROES ni Nick Joaquin.

Ito yung libro na isa sa mga bagay na dagdag na aking pagkaintnidi at nagturo kung ano pa ang puwedeng basahin ukol sa Kasaysayan at Kalayaan ng ating Inang Bayan. Dito ko nakilala si Padre Pedro Pelaez. Na naging tagapagtaguyod o tagapagsanggalang ng mga Pilipinong Paring noong mga panahon ng mga Kastila. Kakabalik pa noon ng mga itinakwil na Jesuits at ibinigay sa kanilaang ang mga simbahan at parokya ng mga Recollects. At dahil diyan nais ng mga Recollects at ibang mga Religious Orders na makuha ang mga simbahan at parokya na hawak ng mga Filipino Secular Priests or Clergy. Kinalaban ito ni Padre Pelaez – at isang paraan na ginamit niya ay ang pagpapadala ng sulat sa Espanya dinedepensa ang karapatang ng mga Pinoy na pari na manatili sa kanilang puwesto at atokya. Nakatulong din na si Padre Pelaez noong panahon na iyon ay administrador at defacto na Arsobispo ng Maynila. Subalit bago maka gawa ng hakbang ang mga Prayle kay Padre Pelaez- siya ay namatay ng maguno ang isang parte ng Cathedral nang lumindol.

Kahit namatay na si Padre Peleaz, ang kanyang mga kaaway ay tuloy pa ang paninira kay Pelaez at sa mga Pilipinong Pari. Dahil dito lumabas ang isang pamphlet na Manfesto at kinalaban nito ang mga paratang ng mga Prayle laban kay Padre Pelaez at mga Pilipinong Pari.

Maramng ang naniniwala na si Padre Jose Burgos ay isa sa may akda ng Manifesto. Si Padre Burgos ay isang liberal at isa ring tagapagtangol ng mga Pilipinong Pari. Estudiyante si Burgos ni Pelaez at si Burgos naman ang guro Paciano Mercado.

Noong 1872 nangyari ang Cavite Mutiny, Ginamit ang Cavite Mutiny para makulong, matapon, mapatay, at mapatahimik sina Padre Burgos at mga kakampi nito. Si Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora at Padre Mariano Gomez ay na sintensiyahan ng kamatayaan – ginarote sila sa Bagumbayan. Ang mga kapanalug nila itinakwil sa ibang bansa. Nakuha ng mga Prayle ang kinakamkam nilang mga parokya mula sa mga Pilipinong Pari.

Noong pinatay sina Padre Burgos, Padre Gomez at Padre Zamora naging martir sila sa mga sumunod na Pinoy ang Mga Reformista at Propagandista na naghangad ng reporma at atonomya mula sa Espanya. Isa na dito si Paciano Mercado nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Hindi makakaila ang impluensiya ng mga Pinoy na Pari kay Rizal, ang El Filibusterismo ay inihandog niya sa tatlong pari na mas kilala ngayon sa acronym na Gomburza.

Pero hindi pa diyan nagtatapos ang isyorya. Ang hiling para sa reporma at atonomiya ay hindi dininiig at pagkalipas ng ilang tao nagbago ang sigaw naging revolusyon na at kalayaan . Pero ang rebolusyon na ito ay hindi nangyari bigla-biglaan. Ang isa sa mga ugat nito ay nagsimula kay Padre Pedro Pelaez tuloy kay Padre Jose Burgos at ang kanyang Manifesto tuloy kay Paciano Mercado at Jose Rizal – sa kanyang mga sinulat. Nagpapatunay lamang na ang punla ng pagbabago at kalayaan ay nasa ideya at pag-iisip.

Siguro panahon na nga na ibigay ang libro nii Nick Joaquin – A Question of Heroes – sa pamangkn ko.

Isang pag-iisip mula kay Ariel at Will Durant inakma sa paksa na ito. Sana magsilbing paalals at aral sa lahat.

Ang tunay na Rebolusyon ay pagyaman ng isip at mabuting pagbabago ng ugali
. Ang tunay na Kalayaan ay nagsisumula sa sarili. At ang totoong Rebolusyonayo ay ang nag-aayuda, nag-aaral, at mga nagtuturo.

The English Version

June 12, 2012 – Today I took a walk with my nephew around Intramuros. Instead of going to the museums and old churches we just took a walk along the old walls. There was hardly anyone about – It was Independence Day. I guess most people were at the malls ir just staying at home resting.

It was winday that day. The Sea Breeze was coming i n and out. Perhaps this is why in the old old days the Spaniards were fond of strolling around this part of Intramuros. As we were walking our talk meandered towards the history of the Philippines. It was Independnce Day and we were inside Intramuros:the time and place making such talks inevitable. It was surprising though to hear such things from my nephew, but then again such things are taught in school. Such things made me think that .. Perhaps it was time to give my nephew my much read Nick Joaquin book – A QUESTION OF HEROES.

This was the book that allowed me to understand and expand my understanding of the history and freedom of our Motherland. This is where I met Father Pedro Pelaez. The advocate and champion of the Filipino Secular Clergy. During that particular part of our Spanish Colonial past, the Jesuits had returned from exile and were given the church and the parishes of the Recollects. And because of this the Recollects and the other orders wanted to get the churches and parishes managed by the Filipino clergy. This was opposed by Fr. Pelaez – and one way he countered this was by writing a letter to Spain defending the right and competence of the Filipino Clergy. Being the defacto Archbishop of Manila also strengthened his position. However, before Fr Pelaez could do anthing else his life was cut short when part of the Manls Cathedral collapsed during an earthquake. The Filipino Clergy and Reformers were now alone to face wrath of the friars.

Even though Fr. Pelaez was dead, his enemies persisted in besmirching his reputation and scuppering his cause – the Filipino Secular Clergy. And because of these attacks a pamphlet titled Manifesto came out and it set out to debunk the accusations of the Friars against the Filipino Secular Clergy and Fr Pelaez.

Many believed that Fr Jose Burgos was one of the authors of the Manifesto. Fr. Burgos was liberal priest who also championed the cause of the Filipino Secular Clergy. He was a student of Fr.mPedro Pelaez and He was the teacher of Paciano Mercado.

In 1872 the Cavite Mutiny happened and this was used to imprison, exile, execute and silence Fr. Burgos and his allies. Fr. Jose Burgos; Fr. Jacinto Zamora; and Fr. Mariano Gomez were sentenced to death by garrote in Bagumbayan. Some of their allies were exiled. The Friars got the churches and parishes from Filipino Secular Clergy.

Upon their deaths, Burgos, Gomez and Zamora became martyrs to the next generation of Filipino who desired reforms and autonomy from Spain. The three became known as Gomburza.

But the story does not end there. When the demand of the Filipino Reformists and Propagandists for reforms and autonomy fell on deaf ears the call then change to revolution and freedom. This of course has one of its roots from Pelaez to Burgos and his Manifesto to Paciano to his Brother Jose Rizal and his writings. Proving that one of the seeds of change and freedom can be found n ideas and thoughts.

Perhaps it is time to give Joaquin’s A QUESTION OF HEROES to my nephew.
.
A set if ideas adapted Ariel and Will Durant adapted for this post. Hopefully this may serve as a reminder and a lesson of sort to all.

The True Revolution is enlightenment of the mind and improvement of character
True Freedom is Individual
True Revolutionaries are those who help, learn and guide

This entry was posted in Life in the Philippines, Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply